AKADEMİK

Göç ve kent: 1989’dan günümüze göç eden insanların kent adaptasyonu Diyarbakır örneği

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, SOSYOLOJİ, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: YILMAZ CAN

Danışman: Yasin Aktay

Özet:

Göç insanların bulundukları yaşam alanından, başka bir alana doğru yaptıkları yer değiştirme hareketidir. Tarih boyunca insanlar ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal nedenlerden dolayı bazen ülke sınırları içerisinde, bir noktadan başka bir noktaya; bazen de başka bir ülkeye doğru göç etmişlerdir. Göç veren ve alan yerin doğrudan etkilendiği bu süreçte; toplumsal yapıda önemli değişimler meydana gelmektedir. Türkiye’de genel olarak doğudan batıya- köyden kente doğru bir yol izleyen göç olgusu, bazı kentleri göç alan merkezler haline getirmiştir.1989 yılı itibariyle Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ortaya çıkan silahlı çatışmalar sonucunda yaşanan kitlesel göçlerin önemli adreslerinden biri de Diyarbakır’dır. Birçoğu hazırlıksız ve plansız bir şekilde göç eden bu insanlar kentte ekonomik yoksunluk, barınma, iş, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda önemli problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Büyük zorluklar yaşayan bu insanlar kentin değişik bölgelerinde birçoğu izinsiz yapılan evlerde yaşama tutunmaya çalışmaktadır. Kentin hemen her alanında kendilerine ait küçük yaşam alanları oluşturan göçmenler kentsel yaşamdan neredeyse tamamen kopuk yaşamaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan, kentin diğer bölgelerinde yaşayan insanlarla aralarında büyük farklar olan bu göçmenler, yıllardan bu yana kentleşme sürecine tam anlamıyla uyum gösterememektedir.Bu tez çalışmasında 1989’dan günümüze kadar Diyarbakır’a farklı nedenlerden dolayı göç eden veya göç etmek zorunda kalan insanların, kentte yaşadıkları uyum süreci araştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca kente göç eden insanların önemli bir oranının yaşadığı yoksulluğun yol açtığı çarpık kentleşme, toplumsal ayrışma, işsizlik, eğitim ve sağlık gibi sorunlar incelenmiştir.Anahtar Sözcükler: Göç, Zorunlu Göç, Kent, Kentleşme, Adaptasyon, Yoksulluk, Toplumsal Ayrışma, Enformel Sektör, Gecekondu

Migration is the people?s replacement movement from one living space to another. Throughout the history, people had been migrating sometimes from one place to another inside the country bounderies, sometimes outside the country because of economical, social,cultural and political reasons. In this process, which the immigrant and the immigrant receiving places are directly affected,many important differences occur in the social structure.The fact of migration, which in Turkey generally takes a path from east to west, from rural to urban, is turned some cities to migration centers.Diyarbakır is one of the most important adresses of the mass migration which is occured as a result of armed conflict that took place at the eastern and South easthern region of Turkey since 1989. People; many of them being unready and unplanned for, had faced with important problems in many areas including poverty, shelter, job, education and healthcare. People who had big difficulties , are trying to hold on to the life at different parts of the city in the houses that are made illegally. People, who established themselves small living spaces at almost all parts of the city, live almost fully disconnected from the urban life. These immigrants who have huge economical social and cultural differences between the people living in the other parts of the city, could not adapted to the urbanization process for over the years.In this thesis is tried to analysed the people who migrate or forced to migrate to Diyarbakır for various reasons since 1989. Besides, problems that are caused by the poverty that a vast majority of immigrants suffer from, such as unguided urbanization, social segregation, unemployment, education and healthcare are analysed.Key Words: Migration, Forced Migration, Urban, Urbanisation, Adaptation, Poverty, Social Segregation, İnformation Sector, Slum House.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu